Hansam gör comeback på Torpkonferensen 2023.

Frizonrävarna Hansam gjorde en uppskattad comeback på Torpkonferensen 2023 - fyra år efter att de tackade för sig som band. Foto: Elias Gruvberger.

Verksamhetsåret 2023

Evangeliska Frikyrkan (EFK) är en församlings- och missionsrörelse som vid årsskiftet 2023 bestod av 270 församlingar med sammanlagt 31 140 medlemmar. EFKs gemensamma vision är: "Växande församlingar förmedlar hela evangeliet till hela människan över hela världen".

Tacksamhet för 2023

Det finns mycket att vara tacksam för när vi tittar på 2023. På många områden ser vi hur vi får ta hela evangeliet till hela människan i hela världen.

Att gå till marginalen

2023 har EFK på olika sätt lyft frågan om hur vi kan möta behov hos de som är marginaliserade i samhället. Under våren släpptes rapporten Frikyrkan i orten där EFK varit drivande för att ta fram kunskap om hur vi som frikyrkor kan göra skillnad i utsatta områden. Ett antal mötesplatser kring missionell diakoni har anordnats under året för att ge inspiration och kunskap till rörelsen.

Process kring frågan om samkönade relationer

I samband med representantskapsmötet maj 2023 presenterades den slutrapport som arbetsgruppen kring samkönade relationer tagit fram. Rapporten las fram som ett samtalsunderlag till rörelsen. En pastorsdag anordnades under hösten för att fortsätta det gemensamma samtalet.

Utbyte Sverige – Internationellt

Eftersom EFK både är ett samfund i Sverige och en internationell missionsrörelse finns det möjligheter till unika erfarenhetsutbyten. Under 2023 fick det flera uttryck bland annat genom ett samarbete mellan ungdomsledare från Brasilien och Sverige. Vi har också mött våra partner på andra sätt i konferenser och samtal. Helhetsperspektiv vi haft i många delar av den internationella missionen är något som vi vill lära av i Sverige.

Framtid

I EFK finns det mycket som andas framtid och hopp, t.ex: de välfyllda bibelskolorna, engagemanget bland unga, viljan att nå ut med evangeliet. Vår oroliga tid behöver ett glädjebud som förvandlar liv.

Richard Hultmar
Ordförande EFKs styreslse

Ingemar Forss
Missionsdirektor

Linalie Newman
Missionsdirektor

Foto: Marcus Wallin.

2023 i siffror

Medlemmar

31 140

Döpta

476

Medlemsutveckling inom EFK år 2003-2023

Antal döpta inom EFK
år 2003-2023

Var kom pengarna från 2020-2023?

 • Gåvor från privatpersoner
 • Församlingar
 • Övriga organisationer

Insamlade gåvor till internationella regioner 2023

 • 28 % Europa, Mellanöstern och Nordafrika
 • 25 % Afrika
 • 31 % Asien
 • 16 % Latinamerika och Iberiska halvön

Var kom pengarna från 2023?

 • 32 % Gåvor från privatpersoner
 • 56 % Församlingar
 • 12 % Övriga organisationer

Var kom pengarna från 2022?

 • 34 % Gåvor från privatpersoner
 • 56 % Församlingar
 • 10 % Övriga organisationer

Nyckeltal 2020-2023

Skriv tabellbeskrivning här


2023

2022

2021

2020

Resultat (tkr)

 
Insamlade medel

51 995

53 988

51 446

45 981

Verksamhetsresultat

-4 497

530

5 356

2 557

Årets resultat efter förändring av
ändamålsbestämda medel

-2 019

742

950

683

Ekonomisk ställning

 
Fritt eget kapital (tkr)

11 965

13 984

13 241

12 291

Soliditet, %

71

69

69

66

Kassalikviditet, %

128

146

168

114

För definitioner av nyckeltal, se Redoivsnings- och värderingsprinciper.
Samfundets resultat och ställning i övrigt framgår av resultat- och balansräkning i årsredovisningen.

13 %

Andel av EFKs totala intäkter som används för administration- och insamlingskostnader. (2022 = 13 %)

Får ej överstiga 25 % enligt Svensk Insamlingskontroll

Sverige

Simon Fredlund leder lovsång på Måla drömmen ung 2023.

Simon Fredlund leder lovsång på Måla drömmen ung 2023. Foto: Ludvig Werner.

Stöd och utveckling för att bli en rörelse av missionella församlingar

Sverigeprogrammet arbetar med att ge stöd och träning för att grunda församlingar, träna ledare och stärka församlingarnas förmåga att tjäna i samhället. Programmet ger stöd till medarbetare samt rådgivning och service till församlingar i olika frågor.

Tänk att vi får stå i detta tillsammans!

Guds hjärta för människor och områden i utsatthet har varit ett återkommande tema under 2023 och präglat en stor del av Sverigeprogrammets arbete. Mycket fokus har legat på prioriterade (utsatta) områden och på psykisk ohälsa. I mötet med dessa stora utmaningar är vi burna av tron på att vi som församlingsrörelse verkligen kan göra skillnad. Alla möten med troende som med engagemang och kompetens vill bidra till förändring föder hopp för framtiden.

Ett tydligt uttryck för denna betoning var också den årliga Medarbetarkonferensen i november där ca 200 anställda inom EFK-församlingar möttes under temat ”Glädjebud som förvandlar”. Med utgångspunkt i bibeltexten i Luk 4:18-19 fick vi del av berättelser och tilltal från olika delar av vår rörelse och vår värld med samma grundton, om hur Gud älskar vår värld och människorna som bor där och drar oss in i sitt verk med att rädda världen. Tänk att vi får stå i detta tillsammans!

Sverigeprogrammet har som ett av sina uppdrag att stärka församlingarnas förmåga att tjäna i samhället och här satsar vi nu. Vi vill få syn på var Gud redan är på gång och var Gud har förberett människor för olika uppdrag för att kunna se hur vi kan bidra. Vi vill blåsa där det glöder, sammanföra människor som delar samma passion och vision, sprida goda idéer och resurser, träna ledare och skapa möjligheter för människor och församlingar att växa i detta och ta nya initiativ.

”Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte?” (Jes 43:19)

Markus Sand
Ledare för Sverigeprogrammet

Årets tre viktigaste händelser

Stora satsningar på prioriterade områden

Rapporten ”Frikyrkan i orten” släpptes i april och följdes av en bönesatsning i utsatta områden. Under hösten hölls konferensen ”Guds rike i orten”.

Måla drömmen ung-verkstad

En visionshelg med 100 ledare blev startskottet för satsningar för unga på 5 områden: Missionellt liv, Bibelläsning, Unga vuxna, Event för unga och Psykisk hälsa.

Det finns hopp för psykisk hälsa

Flera initiativ togs för att rusta enskilda och församlingar att möta människor med psykisk ohälsa, bland annat konferensen Det finns hopp för psykisk hälsa.

Nyckeltal som sammanfattar året

24

under 2023 drog den 24e basgruppen
för nya pastor igång

69

prioriterade områden där vi
genomförde bönevandringar

730

deltagare på Jesus till barnen-ledarkonferens i Pingstkyrkan Jönköping

Tacka för:

 • Unga människor som fått möta Jesus i sina hem och i sin vardag
 • Alla församlingar som uthålligt arbetar för att möta behov i samhället
 • Många nya pastorer och barn- och ungdomsledare som börjat i församlingstjänst
Midsommarfirande på Torp som leds av Jörgen Lithell.

Midsommarfirande på Torp som leds av Jörgen Lithell. Foto: Kristina Sandin.

Torpkonferensen 2023

En varm vecka

Likt Torp 2022 fick vi riktigt varmt väder vilket märkets på glassförsäljningen.

Temat

Temat för konferensen var ”Det finns frihet”.

Frälsningsarmén

Frälsningsarmén som samfund deltog under veckan och både de och vi var mycket glada över att ha dem där.

ALT:s personal höstterminen 2023.

ALT:s personal från höstterminen 2023. Foto: Elin Östberg.

Utbildning

Nedskärningar på flera skolor

Inom EFK bedrivs en omfattande utbildningsverksamhet genom våra tre folkhögskolor, genom vår högskola och genom de utbildningar som genomförs av organisationen.

EFK är en av huvudmännen i Liljeholmens folkhögskola, Hyllie Parks folkhögskola och Örebro folkhögskola. Folkhögskolorna bedriver dels allmänna kurser och profilerade utbildningar där bland annat bibelskolor och lärjungainriktade kurser inkluderas. Utöver detta erbjuder även skolorna språkkurser och uppdragsutbildningar i samarbete med lokala myndigheter. Anslagen till folkhögskolorna har minskat och därför har 2023 inneburit nedskärningar på flera skolor.

Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT), den teologiska högskola vi äger tillsammans med Pingst och Alliansmissionen, fortsätter att utvecklas. Skolan håller en hög kvalitet och är strategiskt viktig för formandet av framtidens pastorer och ledare i rörelsen. Under 2023 utsågs Ulrik Josefsson till ny rektor för ALT.

EFK bedrivs även en omfattande utbildningsverksamhet som inte sker genom några av våra skolor. Det handlar till exempel om utbildningar för församlingsledare, ledarkonferenser, pionjärträning och missionskurser. Många av dessa utbildningar sker i samarbete med studieförbundet Bilda som vi också är en av huvudmännen för.

Ett ledningsforum för Utbildningsprogram träffas regelbundet för att samordna utbildningsfrågor. I ledningsforumet finns alla rektorerna samt representanter från EFKs ledning och organisation med.

Ingemar Forss
Missionsdirektor för Evangeliska Frikyrkan
& ledare för Utbildningsprogrammet

Akademi för ledarskap och teologi (ALT)

- ett ledande centrum för församlingsnära teologi

Årets tre viktigaste händelser

Bara ALT

Numera är det ALT (Akademi för Ledarskap och Teologi) som gäller som namn för hela verksamheten.

Lansering av ny tidskrift

Release för ALT:s nya tidskrift HYBRID med temat ”Att predika Gamla testamentet”. Förhoppningen är att den får bli en resurs för våra församlingar.

Ledande centrum för församlingsnära teologi

ALT sammanför teologi & församling t.ex. genom välbesökta temadagar om kyrkans sociala ansvar, barns bild av Gud och ungdomars syn på sin tro.

Nyckeltal som sammanfattar året

155

studenter studerade pastors- och ledarprogrammet vid läsårsstart

100

församlingar, drygt, som samverkar med ALT

458

enskilda studenter som har studerat på ALT under året

Tacka för:

 • Möjligheten att träna nya människor för tjänst i Guds rike
 • Gott och växande samarbete med många församlingar runt om i Sverige
 • God uppslutning till ALT:s lördagskurser

Närstående organisationer

Tjej som målar och går konst- och designskolan Liljeholmen

Stort intresse för konst- och designskolan på Liljeholmens folkhögskola. Foto: Clas Vårdstedt.

Toner från musiklinjen. Foto: Clas Vårdstedt

Toner från musiklinjen. Foto: Clas Vårdstedt

Liljeholmens folkhögskola

Högt tryck på konst & musik

Återigen stort intresse för våra estetiska kurser på musiklinjen & konst- och designskolan. Bibelskolan är dessvärre pausad.

Allmän kurs för gymnasiebehörighet

Aldrig tidigare har så många sökt och antagits till allmän kurs i Rimforsa eller Linköping. Vi är med och bygger framtidshopp!

Utmaningar framåt

En ansträngd ekonomi och fastigheter som kräver stort underhåll välkomnar förbön och omsorg för verksamheten.

Elever på Götabro.

Örebro folkhögskola och Götabro bibelskolor

Viktiga utbildningar i Vivalla centrum

I Vivalla kan man läsa in grundskole- och gymnasiebehörighet samt studera till fritidsledare.

Populärt att läsa på Götabro bibelskolor

Många vill studera Bibeln och utvecklas i tron. Praktik i Sverige och utomlands är också uppskattat.

Högt tryck på Götabro kursgård

Stort antal gäster på Götabro, catering till externa grupper samt matservering på Torpkonferensen.

Två kvinnor håller upp en Ukraina-flagga

Hyllie Park Folkhögskola

Stort projekt för Ukrainare

I samarbete med flera församlingar genomfördes Care Hyllie Park med över 500 deltagare på åtta platser runt om i landet.

Nedskärningar

På grund av neddragningar på folkbildningen och nedgång i deltagarantal på sfi genomgick skolan en stor omorganisation.

Kurs till personlig assistent

En ny kurs startades för deltagare som önskar bli personlig assistent. 17 personer har deltagit i kursen.

Samlade ungdomar pratar om lokalen Hangaren under Festivalverkstad 2023

Festivalverkstad 2023 besöker Hangaren i Alby som är tänkt för Festivalen Kaleo. Foto: Marcus Wallin.

EFK UNGs Bidragsspår ger stöd till barn och unga

Organisera sig

Bidragsspåret är till för dem verksamheter som vill organisera sig i statsbidragsberättigade former

37 föreningar i elva län

37 föreningar i elva län runtom i Sverige. Ca 4 500 medlemmar varav 85 % är inom målgruppen 6–25 år

1,4 miljoner

1,4 mkr förmedlade i direkta bidrag och gemensamma satsningar som Torp och den nya ungdomsfestivalen

Ge för livet Second hand

Butiker i Finspång, Huskvarna, Norrköping, Örebro City och Örebro Nasta.

Popup-butiker på flera platser

Haft en del popup-butiker, bland andra på Torp, Terra viva – Linköping och i några av EFKs församlingar.

Nyinvigning i Huskvarna

Nyinvigning av vår Huskvarna-butik som byggts om.

Globalt och lokalt

En del av överskottet går att söka av lokala aktörer och föreningar i de städer där våra butiker är placerade. Valet av att skänka till oss gör att överskottet till EFKs projekt och lokala aktörer, globalt och lokalt, blir större.

Internationellt

Man sitter på bordet och skrattar

I Kambodja jobbar vi tillsammans med vår partner ICC i ett av distrikten med högst andel illegal migration, vilket är en riskfaktor för exploatering och trafficking. Genom bland annat bygrupper arbetar vi för att öka kunskapen om människohandel och för att hitta trygga försörjningsmöjligheter. Foto: Kristina Sandin.

EFK i världen

Vår gemensamma internationella mission bedrivs i ett 30-tal länder i regionerna Afrika, Asien, Europa/Mellanöstern/Nordafrika och Latinamerika/Iberiska halvön.

Utmaningar och glädjeämnen i vårt internationella arbete

Evangeliska Frikyrkans internationella arbete präglas av samarbete och genomförs tillsammans med lokala samarbetsorganisationer och samarbetskyrkor. För ett långsiktigt och förändrande samarbete behövs mötesplatser där vi tillsammans formas. Viktiga mötesplatser har varit de rundabordssamtal som genomförts i de olika regionerna, möten med olika organisationer samt större globala missionsnätverk. En utmaning som påverkar vår förmåga att vara en långsiktig partner är de snabba förändringarna i det svenska biståndet och det utmaningar de innebär. Under 2023 infördes ytterligare besparingar inom biståndet och vissa former av stöd drogs helt in.

Världen förändras allt snabbare och vi står som församlings och missionsrörelse inför betydande framtidsutmaningar. En viktig utgångspunkt för detta är grunddokumentet för Evangeliska Frikyrkans internationella arbete. Det är det som ger utgångspunkterna för vårt arbete genom att beskriva vår förståelse av mission och hur den skall ta sig uttryck. Under 2023 har Internationella programmet gjort en omarbetning av grunddokumentet genom en arbetsgrupp. Grunddokumentet läggs fram för Evangeliska Frikyrkans kongress 2024.

I dessa utmaningar ser vi att som rörelser fortsatt har en roll att spela där vårt arbete och samarbete påverkar människors livssituation genom stöd till utbildning, möjlighet till försörjning, hållbart jordbruk, stöd i utsatta situationer och nytt liv genom levande församlingar. Tillsammans som rörelse i förtroendefullt samarbete med syskon över hela världen formar vi en förändring.

Daniel Råsberg
Missionsideolog

Nyckeltal som sammanfattar året

129

projekt fördelade på fyra fokusområden

30

missionärer i fyra regioner

80

samarbetspartners

EFK i Afrika

Personer vid minnessten i Bania, Centralafrikanska republiken.

Minnesstenen vid 100-årsjublieet i Bania, Centralafrikanska republiken. Från Sverige var en delegation med mångåriga missionärerna Göran och Irma Janzon, EFKs ordförande Richard Hultmar och regionledare Andreas Dagernäs på plats.

100-årsjubileet Centralafrikanska republiken

2-5 november firades historiska dagar i EEB-kyrkan i Centralafrikanska republiken. Det var exakt då 100 år sedan missionärer utsända från Örebromissionen (nuvarande EFK) kom till det område i Afrika som idag är Centralafrikanska republiken. Firandet skedde under tre dagar, första dagen i Bania och sen två dagar av högtid i Bouar. Det blev minnesvärda dagar då vi tillsammans tackade Gud för de gångna åren och blickade framåt mot fortsatt samarbete för Guds rike i CAR.

Bygga trygga platser för barn

I staden Manzini i Eswatini växer en ny församling fram utifrån Holiness Union Church (HUC). EFKs missionärer Sandra och Andreas Palm finns med i denna församlingsplantering och tillsammans med de lokala ledarna har församlingen med namnet Thembelisha – Nytt Hopp – formats. En församling som vill vara som en familj för människor i staden.

Action for resilience

Under året har EFKs partnerkyrkor kommit igång med lokala projekt i detta regionala program. Fokuset ligger på trädplantering, spargrupper och träning om hållbart jordbruk. Tillsammans bygger vi kapacitet kring påverkansarbete och bearbetar vad bibeln säger kring förvaltarskap av skapelsen.

Sverigebesök av EEB

Under juni månad hade vi Sverigebesök från Centralafrikanska republiken. Det var EEB-kyrkans president Symphorien Bouassi och hans fru Mari-José som tillbringade en månad i landet och besökte och medverkade i en rad församlingar och Second Handbutiker som på olika sätt stöder arbetet i CAR. De deltog även under Torp-veckan där de ledde seminarier och Symphorien predikade på ett kvällsmöte. Ett viktigt besök som leder till att stärka relationen mellan Sverige och CAR.

Insamlingsbehov

9 021 tkr

(8 426 tkr under 2022)

Insamlade gåvor

8 903 tkr

(9 235 tkr under 2022)

Antal anställda

7

(7 - år 2022)

 • 4 anställda Kvinnor
 • 3 anställda Män

Samarbetspartners

Centralafrikanska republiken (CAR): Actions pour le Dévelopment Intégral des Humains (ADIH) , Eglise Evangelique Baptiste (EEB), Faculté de Théologie Ecangélique de Bangui (FATEB) 

Eswatini (fd Swaziland) : Holiness Union Church (HUC)

Mocambique: Igreja Uniao Baptista de Mozambique (IUBM), Centro Infantil Crianca Amada (CICA), Associacao Maos Que Falam (AMQF)

Sydafrika: Give a Child a Family (GCF), Holiness Union Church (HUC)

Tanzania: Free Pentecostal Church of Tanzania (FPCT)

Zambia: Mpongwe Baptist Association (MBA)

EFK i Asien

Man vid partners trädplantering i Thailand

Man vid partners trädplantering i Thailand. Foto: Kristina Sandin.

Hållbart jordbruk

Under året startades hållbart jordbruk, anpassat till klimatförändringar i Mongoliet och Thailand. Goda resultat är att minoritetsbefolkningen i norra Thailand får ut större skördar ekologiskt odlade grönsaker och frukt.

Barnäktenskap stoppade

12 barnäktenskap har stoppats i Nepal och Bangladesh. Arbetet tillsammans med myndigheter och olika religiösa grupper fortsätter för att tillsammans öka medvetenheten om de problem som finns runt barnäktenskap.

52 personer döpts

Partnerkyrkorna fortsätter predika evangelium och människor kommer till tro. Glädjande är att i Bangladesh har 52 personer döpts till Kristus och fler väntar på att genom dopet få visa att man vill följa Jesus.

Insamlingsbehov

11 106 tkr

(10 605 tkr under 2022)

Insamlade gåvor

10 908 tkr

(10 639 tkr under 2022)

Antal anställda

15

(15 - år 2022)

 • 9 anställda Kvinnor
 • 6 anställda Män

Samarbetspartners

*Av säkerhetsskäl skrivs namnet inte ut.

Bangladesh: Faith Bible Church, World Concern Bangladesh (WCB)

Indien: A*, IMPACT

Japan: Japan Evangelical Church of Christ (JECC), Japan Evangelical Churches (JEC)

Kambodja: International Cooperation for Cambodia (ICC)

Centralasien: Nätverk i Centralasien*, I*AM*

Sydostasien: H*, K* 

Mongoliet: Family Agricultural Resources Mongolia (FARM) , Jesus Assembly/Streams of Living Desert Erdenet, Joint Christian Services International (JCS), Mongolia Mission Centre (MMC)

Nepal: International Nepal Fellowship (INF), United Mission to Nepal (UMN)

Thailand: New Life Centre Foundation, Ungdomscenter*, Scandinavian Pentecostal Mission (SPM), Thai-Lahu Foundation (TLF), Urban Light foundation (UL) Upland Holistic Development Foundation (UHDF)

EFK i Europa, Mellanöstern och Nordafrika

Martine och Fredrik Karlsson

Martine och Fredrik Karlsson är tillbaka i Sverige efter 11 år i Marseille, Frankrike.

Libanon

I september firade vår partner LSESD 25 år med stor partnerkonferens på plats i Beirut. Från vår rörelse deltog totalt tio personer. Under konferensen annonserade LSESD också sitt namnbyte till Thimar, som betyder ”frukt” på arabiska.

7 oktober

Händelseutvecklingen efter massakern den 7e oktober har fått stor, negativ utveckling på stabiliteten i regionen. Detta påverkar också våra partners fortsatt, inte minst genom den negativa ekonomiska utvecklingen i länder såsom Egypten och Libanon.

Frankrike

Fredrik och Martine Karlsson avslutade under året sin tjänst i en lokal församling i Marseille efter drygt 11 år. De flyttade till Sverige i början av 2024.

Insamlingsbehov

11 045 tkr

(10 867 tkr under 2022)

Insamlade gåvor

9 987 tkr

(10 264 tkr under 2022)

Antal anställda

9

(13 - år 2022)

 • 5 anställda Kvinnor
 • 4 anställda Män

Samarbetspartners

*Av säkerhetsskäl skrivs namnet inte ut.

Egypten: Think & Do, *,*

Frankrike: Fédération des Églises Évangéliques Baptistes de France (FEEBF)

Grekland: Threads of Hope, Glyfada Christian Center (GCC), Nea Koinonia

Jordanien: *

Libanon: En paraplyorganisation med brett arbete inom teologisk utbildning, barns rättigheter och hållbar försörjning.

Nordafrika: Partner i två länder *,*

Serbien: First Baptist Church of Belgrade, Bread of Life

Regionala partnerskap: SAT-7, Middle East Concern (MEC), Middle East Media (MEM), European Baptist Federation (EBF)

EFK i Latinamerika och Iberiska halvön

Partner i Paraguay firar 50 år

Partner i Paraguay firar 50 år.

Paraguay 50-årsjubileum

I april 2023 firade EFK:s samarbetskyrka i Paraguay 50 år i staden. Under dessa 50 år har EFK funnits med nästan från början. Man hade möjlighet att se Guds trofasthet genom historien men blickade också framåt och talade om de utmaningar som finns i framtiden.

Ungdomsledarutbyte mellan Brasilien och Sverige

Under 2023 genomfördes ett ungdomsledarutbyte mellan Brasilien och Sverige. Under Torp kom tio ungdomsledare från Brasilien och på hösten reste nio ungdomsledare till Brasilien för att delta på deras ungdomskonferens. Det var oerhört berikande och man hade mycket att lära sig av varandra.

Ledarträff i Spanien

I september 2023 samlades ett 20-tal ledare och pastorer från hela Iberiska halvön till en träff i Spanien. Det var första träffen sedan pandemin och fokus låg på ledarskap och hållbarhet. Många av dem som kom är utsända missionärer från vår samarbetskyrka i Brasilien.

Projektet som bekämpar korruption

I november möttes antikorruptionsprojektet i staden Recife för att ha dagar av lärande och utvärdering i samband med avslutningen av fas 1. Vi kunde konstatera att projektet medvetandegjort 2084 personer, haft 130 volontärer från 32 olika kyrkor och att vi registrerat 12 fall av misstänkt korruption hos myndigheterna.

Insamlingsbehov

5 965 tkr

(5 042 tkr under 2022)

Insamlade gåvor

5 520 tkr

(4 752 tkr under 2022)

Antal anställda

5

(4 - år 2022)

 • 3 anställda Kvinnor
 • 2 anställda Män

Samarbetspartners

Brasilien: Convencão das Igrejas Batistas Independentes (CIBI), Federacão das Entidades e Projetos Assistenciais da CIBI (FEPAS)

Paraguay: Centro Cristiano Asistencial Betel (CCAB), Convención de las Iglesias Bautistas Betel (CIBB)

Peru: Misión desde América del Sur (MASUR)

Portugal: Convencão das Igrejas Batistas Independente em Portugal

Insamling

Gåvor till det gemensamma arbetet 2023

2023 var ett år som på många sätt präglades av lågkonjunktur, krig och oro. Detta till trots samlades 52 miljoner kronor in till det gemensamma arbetet från församlingar, privatpersoner och organisationer. Insamlingen till verksamheten ökade med drygt 900 000 kr men nådde inte upp till de budgeterade nivåerna för året.

De fria gåvorna, där bland annat kyrkoavgiften ingår, uppgick till 11,8 miljoner kronor. Detta är en ökning med nästan 800 000 kr jämfört med 2022.

De ändamålsbestämda medlen, där missionärsunderhåll och projektgåvor ingår, uppgick till 37,1 miljoner. Missionärsunderhållen minskade något, från 16,85 till 16,6 miljoner. Årliga församlingsåtaganden fortsätter att vara den största gåvoposten till det gemensamma arbetet.

Staffan Jenemark
Kommunikations- & insamlingschef

Tre viktiga insamlingar

411 000 kr

Till jordens yttersta gräns

Under 2023 lanserades en ny insamlingskampanj för att öka engagemanget och insamlingen till EFKs arbete med församlingsbyggande över hela världen.

1 232 000 kr

Katastrofinsamling för Turkiet/Syrien

Under 2023 gjordes en katastrofinsamling till förmån för jordbävningsoffren i Turkiet & Syrien.

9 919 000 kr

Ge för livet

Ge för livet-insamlingen ökade med dryg 900 000 kr från föregående år. Vi ser ett ökande engagemang för alla de sociala projekt som EFK bedriver i samarbete med våra partners runt om i världen.

Testamentsgåva

En gåva med evighetsvärde

Genom att testamentera till förmån för Evangeliska Frikyrkan är du med och förverkligar visionen om att se ”växande församlingar förmedlar hela evangeliet till människan över hela världen”.

Det är en gåva som har ett verkligt evighetsvärde!
Varje år får Evangeliska Frikyrkan ta emot ett flertal testamentsgåvor. Beloppen kan variera från år till år.

Testamenten till EFK har genom åren haft en stor betydelse för missionsarbetet både i Sverige och i övriga världen. Genom testamenten kan EFK ta emot likvida gåvor, kapitalförsäkringar, värdepapper, fastigheter, bostadsrätter och lös egendom. EFK är som samfund befriade från kapitalvinstskatt för aktier, fonder, fastigheter och bostadsrätter. Det innebär att hela testamentsgåvan går till EFKs arbete.

Den som funderar på att testamentera rekommenderar vi att ta kontakt med en bank eller en begravningsbyrå så testamentet blir upprättat på ett rätt sätt.

Det går också bra att kontakta Göran Didrikson på EFKs Sverigekontor om det finns ytterligare frågor.

Testamenten 2023

Under 2023 har 47 086 kronor i testamenterade gåvor tillfallit Evangeliska Frikyrkan. Vi minns med stor tacksamhet dessa vänners missionsiver, som tog sig uttryck i bön och offer. Vi ber att Herren kallar nya människor som kan bära visionen vidare.

Sylvia Hellman
IngaMaria Håkansson
Gunborg Äng

Hemgångna medarbetare

De vänner vi här hedrar genom ett särskilt omnämnande har levt ett liv i tjänst för Gud. De har på olika sätt vigt sitt liv för missionen. Vi tackar Gud för dem alla.

Inga-Maj Håkanson Gustafsson
Olle Holmberg
Margit Hällqvist
Nils Jonsson
Bernth Öberg
Yvonne Johansson
Marie-Louise Gustavsson

Bertil Johansson
Tomas Lundkvist
Lars-Eric Johnsson
Karl-Erik Mattsson
Christina Andersson
Einar Hagström
Inez Eriksson

Marianne Nilsson
Barbro Wennberg
Kurt Liljegren
Lars-Olof Isgren
Erik Enstam
Anny Granath
Sven-Olof Paulsson

#viiefk